17 septiembre 2011

Shuai Jian


Solo se que su nombre es Shuai Jian y parece ser que vive en Shangai, China...
I only know that his name is Shuai Jian and it seems to live in Shangai, China...